Wat valt er nu te zien?  

In het Belmonte Arboretum valt veel te zien en te beleven. In deze vaste rubriek besteden we zowel aandacht aan de plantencollecties, als aan de andere (wilde) planten of dieren die in onze tuin te zien zijn. Veel van wat er in de tuin te zien is, wordt in een database vastgelegd. Waarom? Zodat je kunt zien hoe de tuin en alles wat daar groeit en bloeit zich ontwikkelt.  Lees meer

Volunteers with a love of roses wanted at Belmonte Arboretum!

The garden at Belmonte Arboretum is lovingly cared for by a gardner, with the help of a large group of volunteers. We are currently searching for extra volunteers, who would like to take responsibility for the maintenance of our roses.

Belmonte’s significant rose collection includes some important, interesting, and rare wild and historic varieties, as well as more modern garden roses. The maintenance of these roses must be carried out with care and attentiveness. The collection manager, Miriam Lemmens, and Jaap Pasman, the gardener, develop the yearly maintenance plan and schedule the necessary tasks. New volunteers will of course receive guidance in carrying out their responsibilities.

A love of roses is a must: The work requires some physical exertion and prickles are always a danger! Some typical tasks include: weeds the rose beds, pruning away dead wood or leaves, raking the soil and spreading mulch or leaf litter, and ensuring that the edges of the rose beds remain neat and not overgrown.

As a volunteer you will need to be available on Tuesday mornings: That is when all the volunteers gather together to maintain the garden. Most work is carried out in smaller teams, each of which is usually given particular garden beds to maintain, or have other fixed tasks assigned to them. Importantly, we always enjoy a coffee at the Koetshuis together!

Our volunteer team currently stands at about thirty members. Almost all are in the 60-80+ year age group, but age is unimportant: volunteers of any age are welcome! Sufficient fitness to carry out the work is of course a prerequisite.

The reward for doing this work: A splendid and healthy rose collection!

Interested? Simply come by Belmonte Arboretum on a Tuesday morning. At the “Koetshuis” ask for Miriam Lemmens, or send us an email at info@belmontearboretum.nl

Photo’s: Bart Braam

Belmonte arboretum zoekt vrijwilligers met liefde voor rozen

In Belmonte arboretum zorgt een hovenier met een grote groep vrijwilligers voor het onderhoud van de tuin. Wij zijn nu op zoek naar meerdere nieuwe vrijwilligers die specifiek  de onderhoudscyclus van de rozen willen uitvoeren. Bent u op de dinsdagochtenden beschikbaar?

Belmonte beheert belangrijke collecties rozen: wilde rozen, historische rozen en moderne tuinrozen. Er staan veel bijzondere en zeldzame soorten. Het onderhoud van deze rozen moet met zorg en aandacht gebeuren. Miriam Lemmens de collectiebeheerder en Jaap Pasman de hovenier zullen de werkzaamheden het jaarrond plannen en de nieuwe vrijwilligers hierin begeleiden.

‘Hart voor rozen hebben’ is belangrijk bij deze klus; het werk vergt lichamelijke inspanning en is vaak stekelig. De werkzaamheden in de rozenbedden bestaan uit:  onkruid wieden, dood hout wegknippen, aangetast blad weghalen, de snoei (groepsafhankelijk) in het seizoen, bladstrooisel  op  de bedden aanbrengen,  grasranden knippen en schoffelen.

Van de nieuwe rozenvrijwilligers verwachten we dat zij op de dinsdagochtenden beschikbaar zijn.  Dan zijn alle vrijwilligers in de tuin aan het werk. Zij werken meestal in teams en hebben vaste boomvakken of andere taken. Samen koffiedrinken in/bij het Koetshuis is een belangrijke gezamenlijke activiteit op deze ochtend!

De dertig tuinvrijwilligers van Belmonte zijn bijna allemaal ouderen (60-80+ jaar), maar leeftijd is onbelangrijk. Fit zijn is voor dit tuinwerk wel een voorwaarde.

De beloning voor het werk komt in natura: een rozencollectie in topvorm!

Enthousiast geworden? Kom snel op dinsdagmorgen in Belmonte kijken. Vraag bij het Koetshuis naar Miriam Lemmens of meld je of informeer via info@belmontearboretum.nl

Foto’s: Bart Braam

 

 

Broedvogels in het Belmonte arboretum in 2020

Eric Minke

Vogelwerkgroep Wageningen

Na de stille ruiperiode van de vogels begint de zang nu weer wat op te leven als voorbode van de najaarstrek. Dit is een goed moment om de balans op te maken van het broedseizoen in het Belmonte arboretum. Hoe is het broedseizoen van 2020 verlopen en waren er opmerkelijke veranderingen?

Hoger aantal territoria, terwijl het aantal soorten ongeveer gelijk is gebleven

In 2020 hebben in totaal 28 soorten vogels een broedplekje gevonden in het park; drie hiervan staan op de Rode Lijst van bedreigde vogels (Groene specht, Grauwe vliegenvanger en Grote lijster). Dit jaar lag het aantal territoria op 168.

De meest tot de verbeelding sprekende vogels zijn de spechten. Dit jaar zagen we in het park drie soorten (Groene specht, Grote bonte specht en voor het eerst de Middelste bonte specht). In sommige jaren kon ook de Kleine bonte specht genoteerd worden, maar die was dit jaar afwezig. De Winterkoning liet dit jaar een verdubbeling zien in het aantal territoria (van 5 naar 10). De reeks zachte winters, in tegensteling tot wat je bij zijn naam zou verwachten,  heeft bijgedragen aan de toename.  Zoals altijd waren er de Koolmees en Pimpelmees terwijl het aantal Boomkruipers en Vinken toenam. Verheugend is dat de spreeuw een verdubbeling vertoonde, terwijl deze soort landelijk achteruit gaat.

Vogels en hun voorkeursbiotoop

De holenbroeders (mezen, spechten, Bosuil) vormen door de jaren heen steeds de grootste groep. Dit jaar behoorden tien soorten tot deze groep.

In het voorkeursbiotoop van bos met veel ondergroei zijn de Tjiftjaf en Zwartkop het talrijkst en komen jaarlijks in het Belmonte tot broeden. Dit jaar was er ook een Grauwe vliegenvanger.

De struweelvogels, waartoe de Winterkoning, het Roodborstje en de Heggenmus behoren, namen sterk toe. Dit was vooral toe te schrijven aan de Winterkoning.

In open bos met al dan geen ondergroei broeden Merel, Zanglijster, Grote lijster en vele soorten vinken. De Merel vertoonde weer een herstel. In 2016 stierven veel vogels als gevolg van het USUTU – virus. De Grote lijster had nog net één territorium. Landelijk staat deze soort op de Rode Lijst. De Vink, Groenling en Appelvink vertegenwoordigden de vinken, waarbij eerstgenoemde soort het talrijkste was.

In het kronendak van het hoog opgaande bos broedden Houtduif en vele soorten kraai-achtigen. De Houtduif was van deze groep het talrijkst aanwezig.

De vogels die gebonden zijn aan naaldbos zijn jaarlijks slechts sporadisch aanwezig, omdat naaldhout nagenoeg niet voorkomt. Dit jaar waren alleen een paartje Staartmezen en een paartje van de fraaie  Goudvink present.

Tabel: Aantal territoria van broedvogels in het Belmonte arboretum in 2020
Fazant 1 Grauwe vliegenvanger 1
Holenduif 3 Staartmees 1
Houtduif 10 Glanskop 2
Bosuil 1 Pimpelmees 12
Groene specht 1 Koolmees 15
Grote bonte specht 5 Boomklever 5
Winterkoning 10 Boomkruiper 10
Heggenmus 7 Vlaamse gaai 3
Roodborstje 15 Ekster 1
Merel 16 Spreeuw 7
Zanglijster 5 Vink 9
Grote lijster 1 Groenling 1
Zwartkop 12 Goudvink 1
Tjiftjaf 11 Appelvink 2
Aantal soorten 28
Aantal territoria 168

 

 

 

 

 

De foto’s van de Rode Lijstsoorten: Grote Lijster, Grauwe vliegenvanger en Groene specht, zijn niet in Belmonte arboretum gemaakt. De foto van de pimpelmees die hier poseert als holenbroeder is van Mart Spijker en is wel in Belmonte gemaakt.

 

Your visit in May

In May the garden is freely accessible to the public. However visitors must still comply with the following regulations:

  • Do not enter if you experience a fever, nose cold, coughing, sore throat.
  • Maintain a safe social distance of at least 1.5 m from other visitors.
  • No more than 3 persons in a group!

The toilets are temporarily closed.

Due to the coronavirus a smaller number of volunteers is around to clean and maintain the garden. You are kindly requested not to leave any waste, food packaging material or other refuse behind in the garden but take it home with you.
We thank you for your understanding and cooperation and we wish you a good time in Belmonte Arboretum.

Uw bezoek in mei

De tuin is open voor publiek, u kunt genieten van al het moois dat in mei te zien is.

De extra voorwaarden voor bezoekers blijven ook in mei van kracht:

  • Heeft u klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts, zie dan af van uw bezoek.
  • Houd 1,5 meter afstand van andere bezoekers.
  • Kom niet met meer dan 3 personen

De tuin wordt momenteel onderhouden en schoongehouden door een kleine groep vrijwilligers; wij verzoeken u vriendelijk uw verpakkingsmaterialen niet in de tuin achter te laten maar mee terug te nemen naar huis.

Het toiletgebouw is gesloten.

Wij danken u voor uw begrip en medewerking.